S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na počítači / zařízení. Nastavení cookies lze změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

TERAZ V AKCI

CENA 97 Kč
skladem
CENA 267 Kč
skladem
CENA 430 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. Objednávka zboží. Zákazník si může v internetovém obchodě objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěn symbol nákupního košíku. Kupní smlouva se uzavírá na základě elektronické objednávky kupujícího. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito nákupními, platebními a reklamačními podmínkami. Od tohoto momentu pro obě strany platí všechny práva a povinnosti vyplývající z reklamačního řádu, občanského a obchodního zákoníku.


2. Dodací podmínky.
Prodávající se zavazuje:
· Dodat kupujícímu druh, velikost, množství a barevné provedení objednaného zboží,· Dodat veškerou dokumentaci potřebnou ke správnému používání a ošetřování výrobku,· Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prodávající neodpovídá za:· Opožděné dodání zboží zaviněné poštou,· Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce kupujícím při objednávání zboží,· Za poškození zásilky zaviněné poštou,· Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek, které prodávající nemohl ovlivnit.
Kupující se zavazuje:· Objednané zboží převzít a zkontrolovat neporušenost obalů,· Zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platných obchodně-reklamačních podmínek platných v den odeslání objednávky,· V případě značného poškození obalu při přebírání od doručovatelské společnosti uplatnit neprodleně reklamaci u této doručovatelské společnosti,· V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.


3. Dodací lhůty. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky. Objednávka bude potvrzena do 24 hodin od obdržení elektronickou formou. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je zboží na skladě, resp., Pokud zboží ještě nebyl vyprodán nebo tak jak je uvedeno při jednotlivém druhu zboží


4. Poštovné a balné je účtováno podle způsobu doručení a výšky objednávky, podle následující tabulky:

 

 

5. Vrácení zboží a peněz: Zákazník má právo na vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Pokud Vám zboží, které jste si objednali nevyhovuje, jednoduše nám ho zašlete zpět na adresu: KIDS-Teenagers, Ivana Bottova, T.Vansovej 4 / A, 917 01 TRNAVA, Slovensko spolu s písemným odstoupením od kupní smlouvy a dokladem o zaplacení / faktura / .Za každý vrácené zboží Vám zašleme zpět peníze, převodem na Váš osobní účet. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného! Peníze budou vráceny ve lhůtě maximálně 15 dnů od doručení zboží.
Záruka vrácení peněz - legislativní podmínky.
Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 10 zákona č. 102/2014 Z.z .. Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží.
Spotřebitel uplatňuje své právo odstoupit od smlouvy výhradně písemně, a to prostřednictvím doporučené pošty zaslané na adresu provozovny prodávajícího, e-mailem na adrese: teenssro@gmail.com nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy.
Zboží prosíme zasílat zpět:
nepoužívanýnepoškozenékompletní (včetně příbalového letáku, visaček apod.)spolu s dokladem o koupipokud možno v původním obaluDoporučujeme vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Kupní cenu zboží Vám vrátíme převodem na Vámi určený bankovní účet (pokud se spolu nedohodneme jinak), a to nejpozději do 15 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je používán, poškozený nebo neúplný, uhradí spotřebitel prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

6. Zrušení - storno objednávky: Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 12 hodin od jejího odeslání. Po 24 hodinové době prodávající začne objednávku kupujícího realizovat jako závaznou. Storno objednávky je kupující povinen zaslat formou e-mailu na adresu teenssro@gmail.com, nebo písemně na adresu sídla společnosti. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den vystavení objednávky nebo v případě, že mu zboží nebylo ještě provozovatelem fakturováno. Objednávku lze stornovat e-mailem, nebo písemnou formou. Právní účinku stornování objednávky nastávají doručením oznámí provozovatele kupujícímu E-mailem nebo poštou o akceptování stornování objednávky.
V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího později, jak je uvedeno v bodu 6. těchto Obchodních podmínek, je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 20% z celkové ceny objednávky.

Kupní cenu zboží při stornování objednávky v případě, že již byla uhrazena, Vám vrátíme do 15 dnů po akceptování stornování objednávky na vámi určený bankovní účet.


7. Reklamace zboží - záruční doba Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční doba 2 roky a začíná běžet dnem převzetí zboží. Reklamace zboží se řídí podle platného reklamačního řádu.

8. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti GLS a České pošty, pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly.
Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.
Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracovány v bezpečnostních opatřeních.

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Reklamační řád je vydán v souladu s ustanoveními: zákona č.40 / 1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisůzákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů Ve smyslu výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů vydává společnost TEENS spol. s.r.o. následující REKLAMAČNÍ ŘÁD, kterým kupujícího informuje o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady zboží. Definice:
A) Prodávající: TEENS s.r.o., Tolstého 6, 811 06 BRATISLAVAB) Spotřebitel: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky přes internetový obchod pro potřebu příslušníků své domácnosti.
C) Reklamace: uplatnění odpovědnosti za vady výrobku.
D) Vybavení reklamace: ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, její odůvodněné zamítnutí, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku nebo písemná výzva k převzetí plnění.
Článek I.
Právo na uplatnění reklamace
1. Pokud se vyskytne u koupeného zboží vada, má občan právo tuto vadu reklamovat.
2. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho použití, opotřebení, či nesprávného používání, popřípadě nesprávného zásahu.
3. Prodávající neodpovídá za vady:- které si kupující způsobil sám (např. Nevhodné pracovní podmínky, nesprávné skladování, manipulace a pod. Jinak než předepisuje výrobce)- způsobené vyšší mocí (živelné pohromy apod.).
4. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby kupující zaslal reklamované zboží na adresu společnosti.
5. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
Článek II.
Místo a uplatnění reklamace
1. Spotřebitel uplatňuje reklamaci výhradně pomocí upevňovacích doručení reklamovaného zboží prostřednictvím pošty. O reklamaci je třeba zaslat informativní e-mail na adresu teenssro@gmail.com.


Článek III.
Práva a odpovědnost za vady
1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
2. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.
3. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
4. Své právo za odpovědnost za vady musí spotřebitel uplatnit bez zbytečného odkladu.
5. V případě výskytu odstranitelné vady se doba od uplatnění práva na odstranění vady po okamžik, kdy je spotřebitel povinen zboží převzít, do záruční doby nezapočítává.
6. Pokud se vybaví reklamace spotřebitele výměnou vadného zboží za nové, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
7. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
Článek IV.
odstranitelné vady
1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze včas a řádně odstranit, přičemž by jejich výskytem nebo odstraněním neutrpěl vzhled a kvalita zboží. Lhůta odstranění vady je 30 kalendářních dnů.
2. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Článek V.
neodstranitelné vady
1. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
2. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
3. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
Článek VI.
závěrečné ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 10.10.2017

KONTAKTY

KIDS & TEENAGERS - TEENS s.r.o.

Adresa: Tolstého 5, Bratislava, SR

PSČ: 811 06

Email: teenssro(a)gmail.com

Telefon: +421 940 798 452

M2VmN